" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ( Our Soul is for the Benefit of Mankind )

ประวัติความเป็นมา

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเกิดขึ้นโดยกระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติในหลักการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม อ่านเพิ่มเติม

ปณิธาน

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 2. มุ่งมั่นบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. สร้างเสริมองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานตรวจสอบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจและผู้บริหาร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานด้านต่าง ๆบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้วยความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
4. เพื่อปฏิบัติงานด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการจัดการ ให้เกิดการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว

ข่าวสารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน


     สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้สอบทาน วันที่ 26 เมษายน 2562 อ่านเพิ่ม

     สมัครเข้าร่วมประชุม CoPs การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 อ่านเพิ่ม

     รับสมัครออนไลน์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่ม

     ITA_PSU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่านเพิ่ม

     รับชมถ่ายทอดสด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี อ่านเพิ่ม