Home 5 ส.หน่วยงาน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 10 February 2011 14:08

การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ตามนโยบายของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางวิสัยทัศน์กิจกรรม๕ ส.ของสำนักงานอธิการบดีมาโดยตลอด จนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของหน่วยตรวจสอบภายในเอง ดังนี้

นโยบาย

1. ให้บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในทุกคนถือว่าการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน และถือเป็นงานประจำที่ทุกคนจะต้องทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

2. การดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส. จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จริงจังและเป็นนิสัย ลงสู่หัวใจของบุคลากรทุกคน

3. บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เป็นผู้ให้เกียรติ ควรแก่การยกย่องชมเชย

sort_asc.png - 202 bytes เป้าหมายกิจกรรม 5 ส  หน่วยตรวจสอบภายใน

sort_asc.png - 202 bytes มาตรฐาน 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554 2555

sort_asc.png - 202 bytes แผนงาน 5 ส. หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2554

sort_asc.png - 202 bytes ผลงาน 5 ส. หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2554

sort_asc.png - 202 bytes สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. จากผลการตรวจเยี่ยม 2 ครั้ง ปี 2554

sort_asc.png - 202 bytes พื้นที่กิจกรรม 5 ส หน่วยตรวจสอบภายใน

sort_asc.png - 202 bytes สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. จากผลการตรวจเยี่ยมจำนวน  3 ครั้ง ปี 2555

sort_asc.png - 202 bytes สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. จากผลการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 1 ปี 2556

sort_asc.png - 202 bytes สาระ เนื้อหา กิจกรรม 5 ส น่ารู้

Last Updated on Thursday, 21 February 2013 11:03
 
Copyright © 2014 หน่วยตรวจสอบภายใน. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

joomla visitor